VÄLKOMMEN TILL    SÄLLBERG & CO


En affärsjuridisk byrå med 100% fokus på GDPR


GDPR och Elektronisk kommunikation

Mitt i GDPR-arbetet kommer ofta frågan om "cookies" upp. Något som rör till det lite extra för många är att det pågår ytterligare ett arbete inom EU som går under beteckningen e-Privacyförordningen, eller "EPR", som bland annat syftar till att säkra integriteten i elektronisk kommunikation (exempelvis vad gäller cookies). EPR påverkas i hög grad av GDPR men är inte klar att träda ikraft 25 maj utan ser istället ut att hamna en bra bit fram i tiden och vi får alltså i brist på ny reglering tolka det tidigare direktivet i ljuset av GDPR.

Dataskyddsinspektionen beskriver EPR på följande sätt:

EU-kommissionen har dessutom lämnat förslag till en ny förordning om integritet och elektronisk kommunikation som ska gälla för tele- och internetoperatörer och som ska ersätta det nuvarande direktivet 2002/58/EG vilket har genomförts i Sverige genom bestämmelser i lagen om elektronisk kommunikation. Kommissionen har samtidigt lämnat förslag till en ny förordning som reglerar EU-institutionernas behandling av personuppgifter.

I övrigt finns inte så mycket lättillgänglig information. Datainspektionen hänvisar till en gammal pressrelease (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-16_sv.htm), från januari 2017 och har därefter inte gjort några uppdateringar i sin kommunikation.

GAP-analysEn grundlig nulägesanalys är en viktig framgångsfaktor för varje GDPR-anpassningsprojekt.

Målet med nulägesanalysen är att kartlägga hur ni behandlar personuppgifter, var det sker och varför (syftet). All framtida behandling av personuppgifter måste ha ett syfte för att vara laglig – och i många fall har personuppgifter sparats för ”framtida bruk” utan att ha en mer utförlig uppgift än så. Även om en behandling är motiverad genom avtal, specialreglering, samtycke eller efter en intresseavvägning betyder det inte att ni får hantera personuppgifterna hur som helst i er organisation – förordningen ställer höga krav på var och hur behandlingar sker inom organisationen och hos era underleverantörer (biträdesavtal samt organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder måste finnas på plats). Vi står för den juridiska spetskunskapen tillsammans med en omfattande erfarenhet av GDPR-anpassningar och hjälper er att komma rätt från början.

Utöver rent juridiska frågeställningar och behov av affärsmässiga beslut innebär förordningen även stora tekniska utmaningar och möjligheter för de flesta företag och myndigheter. Nuvarande IT-system kan behöva byggas om, eller helt ersättas, för att på ett effektivt sätt möta de nya kraven. Här samarbetar vi med de bästa i branschen, antingen som projektledare eller juridisk resurs.

För att inte skapa en onödigt stor arbetsbelastning och kostnad i arbetet inför förordningens ikraftträdande gäller det att först och främst ta reda på vilka behandlingar som är fortsatt lönsamma efter 25 maj 2018. Vi har en bred och ingående erfarenhet av att bedöma vilka insatser som behövs och vilka risker som följer av olika personuppgiftsbehandlingar. En målstyrd och väl utförd GAP-analys blir en ovärderlig del i ert beslutsunderlag. Den behandling som inte längre tillför ett värde för er organisation kan då avvecklas och arbetet med att göra den lönsamma behandlingen laglig påbörjas.Workshop & utbildning

Vi inleder med en kortare föreläsning med frågestund, för ledningsgrupp och nyckelpersoner. Detta för att skapa förutsättningar för input från er och för att lättare kunna genomföra följande intervjuer.

I denna inledande fas behöver vi även tillgång till era system, nuvarande extern och intern personuppgiftspolicy (om sådana finns), en förteckning över aktiva biträdesavtal och underleverantörer.

Intervjuer

Tillsammans med er identifierar vi på förhand 4-6 personer som behöver sätta av 1-2 h var för intervjuer (baserade på frågeformulär som vi förmedlar). Vanligen någon inom Ledning, HR, Sälj, Marknad, IT/CTO och Legal.

Här identifierar vi högriskområden och bedömer de insatser som kan genomföras för att antingen behålla eller gallra de personuppgifter som behandlas idag. Detta kommer sammanställas som beslutsunderlag i slutrapporten.

Kartläggning & Analys

Vi kartlägger hela er personuppgiftsbehandling, identifierar riskområden och möjligheter. Alla områden presenteras i slutrapportten men fokus ligger på de högriskområden som identifierats.

Avtal med samarbetspartners, leverantörer och kunder ses över tillsammans med en intern granskning av era organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder.

Next step... Genomförande

Ni går igenom rapporten och tar beslut angående föreslagna åtgärder baserat på rapporten, er verksamhets behov, ambitionsnivå och resurse.;

Med stöd av ovanstående genomgång och beslut tar vi gemensamt fram en plan för att genomföra åtgärderna i prioritetsordning. Denna ”fas 2” kan, bland annat, innehålla:

- Granskning och/eller omförhandling av interna och externa avtal;
- Genomgång IT-system och accesshantering;
- Specifik utbildning för alla med kundkontakt, sälj eller personalansvar;
- Mallar och policydokument för internt arbete;
- Framtagande av ’Playbook’ där avdelningsspecifik och praktisk information finns lättillgänglig, fysiskt och/eller på intranätet.
- Incidentrutiner;
- Utredning om ett eventuellt behov av ett Dataskyddsombud. Vi erbjuder även DPO ’as a service’ om detta skulle bli aktuellt.
Fler tjänster

Juridiska tjänster

Vi finns alltid tillgängliga för löpande rådgivning och information (se våra allmänna villkor), men vi har också en rad standardiserade tjänster där ni alltid kan få ett fast och konkurrensmässigt pris. Websidans arbetsbeskrivningar är fortfarande under ombyggnad, men kontakta oss gärna för ett inledande möte, eller maila en fråga, så berättar vi mer.


Biträdesavtal

Konsekvensbedömning

Samtyckesavtal/hantering

Incidenthanteringsjour
Dataskyddsombud
Vi bistår även med


EU och internationell handel

 • Vi upprättar och granskar avtal och affärsstrategier vid handel inom EU eller mot USA
 • Rådgivning i ärenden som gäller den vidare EU-rätten (fri rörlighet, arbetsrätt, miljö och energi, mervärdesskatt och produktsäkerhet)
 • Utformning av complianceprogram för att säkerhetsställa att de EU- och konkurrensrättsliga regelverken efterlevs.

Övrigt

Kontakta oss gärna om ni har övriga juridiska frågor eller har frågor om vår arbetsgång.
Om byrån

2016-2018

VisionLättillgängligt,
transparent,
värdeskapande.
Juridiska kunskaper kan påverka val av försäljnings- och marknadsföringskanaler, val av marknader, kunder och leverantörer. Som ett resultat av omvärldsförändringar och nya regler ökar också efterfrågan på affärsjuridisk rådgivning. Tillgång till juridisk grundkompetens och kunskap om nya lagar och regler kan vara avgörande för ert företags möjlighet att växa.

I ett tillväxtbolag kommer inte alltid juridiken i första hand. Det är affären eller skapandet av den framtida affären som är det primära målet. Affärsjuridiken i sig handlar om förmågan att delvis växla perspektiv, mellan det kommersiella och det rättsliga perspektivet. Juridiken blir allt mer specialiserad, inte minst beroende på en ökning av ny lagstiftning och nya regelverk. För många företag finns ett behov av enklare och mer standardiserad juridisk rådgivning men också digitala juridiska tjänster som utbildar, förenklar, säkerställer och minskar företagens administration.

Vi ser fram emot att fortsätta föra juridiken närmare affärerna och modernisera juristbranschen.

  Värdeskapande tjänster  De bästa verktygen  Differentierad prissättning  Tydlighet
Associates

Aron Klingberg

aron.klingberg@sallbergco.se

  Ansvarig för utbildning och stöd åt dataskyddsombud. Aron arbetar framförallt med dataskydds- och integritetsfrågor mot den offentliga sektorn och skolverksamhet, samt med kommersiella avtal - såsom biträdesavtal - åt både privat och offentlig sektor. Aron har även erfarenhet från styrelsearbete i mellanstora företag och större ideella föreningar. Kontakta Aron för skräddarsydda utbildningar eller med frågor om hur ni kan minska de risker som följer av er personuppgiftshantering och biträdesuppdrag.

 • Juristexamen, Lunds universitet.
 • Verksamhetschef Akademiska Föreningen
Daniel Sällberg

daniel@sallbergco.se

  Grundare och managing partner. Jurist och civilekonom med specialisering mot EU-rätt. Projektledare för verktyget GDPR Hero. Daniel finns tillgänglig som juridiskt bollplank för de kunder som sköter större delen av sitt GDPR-arbete internt och erbjuder även kvalitetssäkring samt utbildningar riktade specifikt mot ledningsgrupp och projektledare.

 • Juristexamen, Lunds Universitet.
 • Civilekonomexamen, Halmstad Högskola
 • CRM, marknadsföring och ledarskap, San Diego State University
 • Blue Marketing (grundare), IKEA, General Electric, m.fl.
Emma Svärd

emma.svard@sallbergco.se

  Ansvarar för våra grundutbildningar i GDPR och arbetar mot våra större kunder inom både privat och offentlig sektor. Specialist inom EU-rätt, arbetsrätt och fastighetsrätt. Emma är tillgänglig för löpande uppdrag och projektledning. Hon värdesätter djupare kundrelationer och med sitt lösningsinriktade fokus är hon en populär resurs i många större kvalitetssäkringsprojekt.

 • Juristexamen, Lunds Universitet.
 • Advokatfirman Lindmark Welinder
Šejla Islamović

sejla.islamovic@sallbergco.se

  Jurist med ett stort intresse för EU-rätt. Arbetar just nu framförallt med dataskydds- och integritetsfrågor, dels GDPR men även LEK och EPR (e-privacy). I övrigt aktiv och erfaren inom IP-rätt. Hjälper våra klienter i större delen av Sverige och södra Danmark.

 • Juristexamen, Lunds Universitet.
 • NJORD Law Firm
Nicola Sheehan-Björklund

  Nicola är en Irländsk advokat med många års professionell erfarenhet. Hon har tidigare arbetat som processjurist och sedan hon kom till Sverige har hon arbetat med flygplansleasing och internationell lag. Hon är en erfaren och energisk rådgivare som är lösningsorienterad och som ser den större bilden. Hon brinner för GDPR-frågor. Hos Sällberg & Co kommer hon vara vår specialist på engelsk rätt såväl som alla andra aspekter av vår verksamhet, inkluderande utbildning för våra internationella klienter.

 • Bachelor of Civil Law, LLB, Solicitor admitted Republic of Ireland.
 • Corporate Legal Counsel Volito Aviation Services AB.
Kenny Chung

kenny.chung@sallbergco.se

  Kenny specialiserar sig inom IT-rätt och integritetsskyddsfrågor. Med en gedigen bakgrund i den offentliga- såväl som privata sektorn har Kenny skaffat sig branschöverskridande kunskaper om komplexa juridiska frågeställningar. För honom innebär en god juridisk service att på ett lösningsorienterat sätt kunna leverera juridiska helhetslösningar som överstiger klientens förväntningar.

 • Juristexamen, Lunds universitet
 • Svenska ambassaden Bangkok
 • Polismyndigheten

Språk: Svenska, engelska, kantonesiska, japanska.

Biträden

Laurita Krisciunaite

laurita.krisciunaite@sallbergco.se

Projektledare, utbildning, inmatningsstöd

  Laurita är nyfiken och noggrann till naturen. Hon tar stor hänsyn till alla detaljer för att genomföra sitt arbete med högsta möjliga kvalitet. Enligt Laurita blir inget arbete bra utan en ordentlig diskussion! Hon har ett särskilt stort intresse för allt som har att göra med IT, sociala medier och det fria informationsflödet. Andra favoritområden inkluderar skatte-, immaterial-, avtals- och familjerätt.
Julianne Ahlesten

julianne.ahlesten@sallbergco.se

Projektledare, utbildning, inmatningsstöd

  Julianne har ett särskilt stort intresse för affärsjuridik. I sitt arbete värdesätter hon professionalitet, kreativitet och effektivitet för att uppnå bästa möjliga resultat. Hennes specialområden är bolagsrätt, avtalsrätt, fastighetsrätt och offentlig upphandling. Intresset för kommunikation och nätverkande har drivit på intresset för den nya dataskyddsförordningen, med dess enorma räckvidd och påverkan på hur vi kommer kommunicera i framtiden.
Nicole Chen

nicole.chen@sallbergco.se

Utbildning & juridiska verktyg

  Nicole är en student på juristprogrammet som särskilt brinner för hur svenska lagar påverkas av utlandet, i synnerhet EU. I sitt arbete är hon effektiv och fokuserad, och gillar att hitta kreativa lösningar på problem. Hon intresserar sig särskilt för immaterialrätt, arbetsrätt, skatterätt samt sakrätt. Enligt henne är hantering av information en fråga som kommer att få stor uppmärksamhet i framtiden, vilket gör GDPR till ett intressant och dynamiskt rättsområde.
Louise Torstensson

louise.torstensson@sallbergco.se

Juridiska verktyg, sociala medier & marknadsföring

  Louise är en entusiastisk och driven juriststudent som brinner för problemlösning. I sitt arbete värdesätter hon ordning och reda och har ett sinne för detaljer. Det är mycket viktigt för Louise att kunna arbeta med affärsjuridik på ett utmanande och kreativt sätt, vilket gör att GDPR är ett rättsområde som passar Louise perfekt. Louise är serviceinriktad och gillar samspelet mellan såväl kollegor som kunder och bemöter alltid människor med en vänlig ton!
Josefin Karlström

josefin.karlstrom@sallbergco.se

Utbildning & projektstöd

  Josefin studerar på juristprogrammet i Lund och har ett stort intresse för juridiken i stort. Framförallt föränderligheten i de olika rättsområdena är något som hon anser spännande och därför passar den nya och outforskade GDPR perfekt. Som person är Josefin social, fokuserad och anpassningsbar. Hon uppskattar ett arbete i miljöer som innebär omväxling och mycket social kontakt.


MXestore

MXestore needed a review of its Copyright and Legal disclaimer, Privacy Policy, Terms and Conditions, and other legal documents to expand on the EU market.

Daniel's proofread ing is thorough. He pays attention to the details, which I believe significantly contributes to the quality of my work. In addition, he is great with deadlines; never fails to deliver the work on time.

Kristoffer Rexvik

MXestore Europe

Kon-IT

Stort kunnande, tack!. Jag blir er ambassadör - alla förväntningar uppfyllda. 5/5

Thomas Fälldin

Kon-IT AB

StudyBee

Vi behövde ett Biträdesavtal till vår produkt för Google Classroom och avtalet blev något mer omfattande än normalt eftersom personuppgifterna rörde ungdomar och då ett par senare rättsfall visat på högre krav på organisatoriska och tekniska lösingar. Avtalet blev klart inom utsatt tid och vi känner oss trygga i resultatet då kommunikationen hela tiden varit god

Daniel Ronnstam

StudyBee AB

Irisity

Bra, sakliga, tydliga och pålästa.

Sami Najami

Irisity

Trackinvent

Vi vände oss till Sällberg & Co inför en expandering på den ryska marknaden. Tidsramen var mycket snäv och de ryska myndigheternas krav vid införande av varuprover löstes genom ett väl utarbetat Letter of Intent. Vi är mycket nöjda med resultatet och skulle inte tveka att använda oss av Sällberg & Co igen.

Anders Wellving, VD

TrackInvent AB

Brafab

Bra, informativt och konkret, bra tempo. Kunniga i ämnet, inga spekulationer. 5/5

Joakim Engstrand

Brafab AB
Kontakta oss

info@sallbergco.se
046 - 273 1710

Adress


Bankgatan 1a
223 52 LUND

Karriär

Vi söker ständigt efter nya passionerade talanger. Hör av dig eller kom förbi och se hur vi har det.

Socialt