VÄLKOMMEN TILL    SÄLLBERG & CO


En affärsjuridisk byrå med 100% fokus på GDPR


GDPR GAP-analysEn grundlig nulägesanalys är en viktig framgångsfaktor för varje GDPR-anpassningsprojekt.

Målet med nulägesanalysen är att kartlägga hur ni behandlar personuppgifter, var det sker och varför (syftet). All framtida behandling av personuppgifter måste ha ett syfte för att vara laglig – och i många fall har personuppgifter sparats för ”framtida bruk” utan att ha en mer utförlig uppgift än så. Även om en behandling är motiverad genom avtal, specialreglering, samtycke eller efter en intresseavvägning betyder det inte att ni får hantera personuppgifterna hur som helst i er organisation – förordningen ställer höga krav på var och hur behandlingar sker inom organisationen och hos era underleverantörer (biträdesavtal samt organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder måste finnas på plats). Vi står för den juridiska spetskunskapen tillsammans med en omfattande erfarenhet av GDPR-anpassningar och hjälper er att komma rätt från början.

Utöver rent juridiska frågeställningar och behov av affärsmässiga beslut innebär förordningen även stora tekniska utmaningar och möjligheter för de flesta företag och myndigheter. Nuvarande IT-system kan behöva byggas om, eller helt ersättas, för att på ett effektivt sätt möta de nya kraven. Här samarbetar vi med de bästa i branschen, antingen som projektledare eller juridisk resurs.

För att inte skapa en onödigt stor arbetsbelastning och kostnad i arbetet inför förordningens ikraftträdande gäller det att först och främst ta reda på vilka behandlingar som är fortsatt lönsamma efter 25 maj 2018. Vi har en bred och ingående erfarenhet av att bedöma vilka insatser som behövs och vilka risker som följer av olika personuppgiftsbehandlingar. En målstyrd och väl utförd GAP-analys blir en ovärderlig del i ert beslutsunderlag. Den behandling som inte längre tillför ett värde för er organisation kan då avvecklas och arbetet med att göra den lönsamma behandlingen laglig påbörjas.System

Vi:
- kartlägger personuppgiftshantering i IT-system och manuella system;
- identifierar underleverantörer (personuppgiftsbiträden) och granskar de avtal som finns på plats idag;

Organisation

Vi:
- dokumenterar vem som har access och var besluten tas;
- går igenom policy och externa kommunikationskanaler;

Tekniska säkerhetsåtgärder

Genom starka samarbetspartners.

Genomförande

Vi har stor erfarenhet inom alla branscher av att leda er rätt i det fortsatta arbetet med att bli GDPR Compliant. Ni kommer genom hela processen ha personlig kontakt med den huvudansvarige jurist som handhar ert ärende. Vi delegerar inte våra kundkontakter.


Några ytterligare exempel på tjänster vi kan erbjuda

Övriga juridiska tjänster

Inom dessa affärs- och rättsområden erbjuder vi en rad standardiserade tjänster där ni alltid kan få ett fast och konkurrensmässigt pris. Vi tar oss även an löpande uppdrag inom våra specialistområden. Websidans arbetsbeskrivningar är fortfarande under ombyggnad, men kontakta oss gärna för ett inledande möte, eller maila en fråga, så berättar vi mer.


Avtalsrätt

 • Granskning av befintliga avtal
 • Den allmänna avtalsrätten är i Sverige reglerad genom lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, ofta kallad avtalslagen eller AvtL. Lagen är i vissa delar dispositiv, vilket innebär att parterna kan frångå avtalslagens regler i dessa delar. I andra delar är lagen tvingande. Lagen behandlar ingåendet av avtal (avtalsslut), rättshandlingar genom fullmakt samt rättshandlingars ogiltighet.


  Exempel på arbetsgång hos Sällberg & Co

  Vi inleder med ett ni går igenom era mål och förväntningarp på avtalet för oss i samband med ett kostnadsfritt första möte - över telefon, via email eller vid ett personligt möte, beroende på omfattning och komplexitet.

  Därefter återkommer vi med ett konkret kostnadsförslag och en tidsram för tjänstens utförande.

  Tjänsten utmynnar i en redovisning över hur ert avtal (eventuellt) skiljer sig från era uttalade önskemål och presenterar alternativa utformningar som tydligt redovisar vilka skyldigheter och rättigheter som följer av respektive förslag till utformning.


  Exempel på vad som kan komma fram vid en granskning är:
  - att ert avtal i några delar strider mot tvingande lagstiftning (vilket kan medföra civilrättsliga skadestånd);
  - att en bestämmelse i praktiken kan bli svår eller för kostsam att tvinga fram från motparten (det är skillnad på att ha rätt och att få rätt, det gäller att ha koll på vilken part som har beviskravet på sin sida, vilka straffavgifter som kan bli aktuella och hur dessa ska bestämmas och krävas in, för att nämna några exempel);
  - att vissa risker inte fördelats och att utfyllande dispositiva (ej tvingande) regler bör ersättas med en tydlig och för båda parter rimligare klausul i avtalet.

  Stäng Fönstret ×
 • Utformning av nya avtal
 • Vi har tillgång till en uttömmande lista av standardavtal och erbjuder även anpassade och skräddarsydda lösningar. Oavsett om ni har erfarenhet av att skriva avtal inom er bransch eller ej så guidar vi er rätt och ser till att ni undviker onödigt komplicerade lösningar samtidigt som vi säkerställer att ni får ut allt ni behöver ur avtalet.


  Exempel på arbetsgång hos Sällberg & Co

  Vi inleder med ett ni går igenom era mål och förväntningar på avtalet för oss i samband med ett kostnadsfritt första möte - över telefon, via email eller vid ett personligt möte, beroende på omfattning och komplexitet.

  Därefter återkommer vi med ett konkret kostnadsförslag och en tidsram för tjänstens utförande.

  Enligt överenskommen tidsram får ni ta del av ett första avtalsförslag där vi tydligt redovisar vilka skyldigheter och rättigheter som följer av avtalet. Ni ger oss sedan feedback och besked om eventuella ändringar, varefter vi levererar ett komplett avtal. Tjänsten kan även utökas för en mindre kostnad med en ytterligare justering i samband med motparts motbud och efterföljande förhandlingar.

  Stäng Fönstret ×
 • Distribution och leverans
 • Agentur, kommission och franchise
 • Sekretessavtal
 • Letter of Intent, Letter of Comfort, Samarbetsavtal (Joint ventures) eller andra typer av samarbeten.

EU och internationell handel

 • Vi upprättar och granskar avtal och affärsstrategier vid handel inom EU eller mot USA
 • Rådgivning i ärenden som gäller den vidare EU-rätten (fri rörlighet, arbetsrätt, miljö och energi, mervärdesskatt och produktsäkerhet)
 • Utformning av complianceprogram för att säkerhetsställa att de EU- och konkurrensrättsliga regelverken efterlevs.

Internet & Immaterialrätt

 • Personuppgiftslagen (PUL) och Dataskyddsförordningen ("GDPR", gäller fr.o.m. 25 maj 2018)
 • Websidor (copyright, cookies, m.m.)
 • Creative Commons/upphovsrätt bild/text/…

Offentlig upphandling

 • Vi hjälper er genom hela processen, från bevakning till anbuds- och upphandlingsstöd, genomgång av kvalificerings- och utvärderingskrav, legal kvalitetssäkring och domstolsstöd.
Vi bistår även med


Arbetsrätt

 • Upprättande av anställningsavtal
 • ... och andra typer av avtal mellan arbetsgivare och anställda, t.ex.:
 • uppsägningar,
 • pensionsöverenskommelser,
 • VD-avtal,
 • Hantering av lojalitets-, konkurrens- och sekretessfrågor, driftsinskränkningar eller omorganisationer)

Bolagsrätt

 • AB, HB, Enskild firma och Ekonomisk förening
 • Kapitalanskaffning,
 • Publika och privata samgåenden och förvärv samt börsintroduktioner
 • ... och andra typer av börsrättsliga frågor

Övrigt

Kontakta oss gärna om ni har övriga juridiska frågor eller har frågor om vår arbetsgång.
VisionLättillgängligt,
transparent,
värdeskapande.
Juridiska kunskaper kan påverka val av försäljnings- och marknadsföringskanaler, val av marknader, kunder och leverantörer. Som ett resultat av omvärldsförändringar samt nya regler ökar också efterfrågan på affärsjuridisk rådgivning. Tillgång till juridisk grundkompetens och kunskap om nya lagar och regler kan vara avgörande för ert företags möjlighet att växa.

I ett tillväxtbolag kommer inte alltid juridiken i första hand. Det är affären eller skapandet av den framtida affären som är det primära målet. Affärsjuridiken i sig handlar om förmågan att delvis växla perspektiv, mellan det kommersiella och det rättsliga perspektivet. Juridiken blir allt mer specialiserad, inte minst beroende på en ökning av ny lagstiftning och nya regelverk. För många företag, framförallt mindre, finns ett behov av enklare och mer standardiserad juridisk rådgivning men också digitala juridiska tjänster som utbildar, förenklar, säkerställer och minskar företagens administration.

  Ekonomi


  Juridik


  Innovation


  Bra Beslut


AssociatesAron Klingberg

aron.klingberg@sallbergco.se

  Aron arbetar framförallt med dataskydds- och integritetsfrågor mot den offentliga sektorn samt med kommersiella avtal. Aron har även erfarenhet från styrelsearbete i mellanstora företag och större ideella föreningar.

 • Juristexamen (Jur. kand.), Lunds universitet, 2016.

Daniel Sällberg

daniel@sallbergco.se

  Jurist med specialisering mot EU-rätt.

 • Juristexamen (Jur.kand.), Lunds Universitet.
 • Civilekonomexamen, Halmstad Högskola
 • CRM, marknadsföring och ledarskap, San Diego State University
 • Blue Marketing, grundare
 • IKEA, retail
 • General Electric, bank/finans


Emma Svärd

emma.svärd@sallbergco.se

  Emma är en noggrann och samvetsgrann jurist som brinner för affärsjuridik och har ett särskilt intresse för GDPR - en lagstiftning som kommer att få en stor genomslagskraft vad gäller hanteringen av personuppgifter. Andra rättsområden som ligger henne varmt om hjärtat är arbetsrätt, fastighetsrätt och EU-rätt. Vidare är hon lösningsinriktad och värdesätter att ge ett professionellt bemötande där klienten står i centrum och att ett optimalt resultat uppnås.
 • Juristexamen (Jur.kand.), Lunds Universitet.
 • Lindmark Welinder
 • Southlaw
 • Ranstam och Partners


Erik Bruzelius

erik.bruzelius@sallbergco.se

  Erik är utbildad jurist med inriktning mot europeisk handelsrätt. Han brinner för internationella relationer och affärer och drivs av juridiskt arbete i föränderliga branscher där han får utrymme att utöka sina praktiska och teoretiska kunskaper genom att pröva nya typer av lösningar för att nå bästa möjliga resultat för kunden. Erik har tidigare arbetat som jurist i musikbranschen och har även erfarenhet från att hjälpa Startupföretag med juridisk konsultation. Hos Sällberg & Co arbetar Erik framförallt med dataskydd mot privata företag och återförsäljare.

 • Master of Laws (LL.M.) in European Business Law, Lunds Universitet, juni 2016.
 • Juristexamen (Jur.kand.), Lunds Universitet.
 • Sony Music Entertainment Sweden
 • Bolagsjurist, Resursum ABLinda Sewall

linda.sewall@sallbergco.se

  Med stort intresse för IT och utgångspunkt i EU-rättsliga regleringar vad gäller integritetskänsliga personuppgifter på Internet, utmärker sig Linda med en bredd i sitt arbete som sträcker sig från datateknisk kunskap till juridisk kompetens.

 • Jur. Kand., Lunds universitet, 2016.

StudentpoolLaurita Krisciunaite

laurita.krisciunaite@sallbergco.se

Projektledare, utbildning, inmatningsstöd

  Laurita är nyfiken och noggrann till naturen. Hon tar stor hänsyn till alla detaljer för att genomföra sitt arbete med högsta möjliga kvalitet. Enligt Laurita blir inget arbete bra utan en ordentlig diskussion! Hon har ett särskilt stort intresse för allt som har att göra med IT, sociala medier och det fria informationsflödet. Andra favoritområden inkluderar skatte-, immaterial-, avtals- och familjerätt.

Julianne Ahlesten

julianne.ahlesten@sallbergco.se

Projektledare, utbildning, inmatningsstöd

  Julianne har ett särskilt stort intresse för affärsjuridik. I sitt arbete värdesätter hon professionalitet, kreativitet och effektivitet för att uppnå bästa möjliga resultat. Hennes specialområden är bolagsrätt, avtalsrätt, fastighetsrätt och offentlig upphandling. Intresset för kommunikation och nätverkande har drivit på intresset för den nya dataskyddsförordningen, med dess enorma räckvidd och påverkan på hur vi kommer kommunicera i framtiden.Nicole Chen

nicole.chen@sallbergco.se

Svensk och engelsk support: GDPR

  Nicole är en student på juristprogrammet som särskilt brinner för hur svenska lagar påverkas av utlandet, i synnerhet EU. I sitt arbete är hon effektiv och fokuserad, och gillar att hitta kreativa lösningar på problem. Hon intresserar sig särskilt för immaterialrätt, arbetsrätt, skatterätt samt sakrätt. Enligt henne är hantering av information en fråga som kommer att få stor uppmärksamhet i framtiden, vilket gör GDPR till ett intressant och dynamiskt rättsområde.Louise Torstensson

louise.torstensson@sallbergco.se

Svensk och norsk support: GDPR

  Louise är en entusiastisk och driven juriststudent som brinner för problemlösning. I sitt arbete värdesätter hon ordning och reda och har ett sinne för detaljer. Det är mycket viktigt för Louise att kunna arbeta med affärsjuridik på ett utmanande och kreativt sätt, vilket gör att GDPR är ett rättsområde som passar Louise perfekt. Louise är serviceinriktad och gillar samspelet mellan såväl kollegor som kunder och bemöter alltid människor med en vänlig ton!William Ahlberg

william.ahlberg@sallbergco.se

Support: GDPR Hero

  William är en problemlösare som värdesätter effektivitet högt. Han har ett stort intresse för juridik i allmänhet och affärsjuridik i synnerhet. Hans favoritområden är associationsrätt, avtalsrätt, skatterätt och processrätt. GDPR:s stora utmaningar och möjligheter har ökat hans redan stora intresse för integritetsfrågor och EU-rätt.

Några av våra kunder

Nyheter

Sällberg & Co flyttar in på VentureLab

Den 12 januari 2017 flyttar vi till VentureLab! Ny ordinarie besöksadress blir: Ideon Agora, Scheelevägen 15, 223 63 Lund.

Datainspektionen kräver att SCB-undersökning upphör

SCB anses inte ha rättsligt stöd för att behandla de personuppgifter som hanteras inom ramen för undersökningen Hälsa Stockholm - en undersökning som pågått sedan 2002. Syftet med undersökningen var att följa vanliga hälsoproblem[…]

Handelsavtalet mellan EU och USA – TTIP – efter Trump

Förhandlingarna om ett transatlantiskt frihandelsområde mellan EU och USA var redan ansträngda till följd av EU:s skattekrav på amerikanska multinationella företag som Apple, och de straffavgifter USA:s tillsynsmyndighet gett Europeiska banker. Efter Donald Trumps[…]

Grattis till årets nobelpristagare i Ekonomi

Den vanligaste anledningen till att skriva ett kontrakt är en önskan om att påverka framtida handlande. Detta ser vi i anställningskontraktets strävan att belöna väl utförda, framtida, uppgifter och ett lojalt beteende; köpekontrakt av både varor och tjänster; sekretessavtal och[…]

KONTAKTHar ni allmänna frågor om vår byrå och verksamhet, eller har ni frågor om vad vi kan erbjuda er och er organisation? Tveka i så fall inte att ringa eller skriva till oss - kan vi inte hjälpa er över internet eller telefon så är ett första möte alltid kostnadsfritt och förutsättningslöst. Vi tror på ett konkret värdeskapande i varje steg.


Adress Bankgatan 1a, 223 52 Lund046 - 273 17172016-2017 © Sällberg & Co AB | Sällberg & Co AB med säte i Lund | Org.nr: 559088-5116 | Momsnr. (VAT no): SE559088511601